Skip Navigation Links.
Sumari de registre
Requisits per acreditar-se com a vehicle de baixa emissió
Informació bàsica sobre protecció de dades
Comunicació de dades a altres autopistes
Dades personals
Dades de contacte i correspondència
Dades del vehicle
Documentació del vehicle
Requisits per acreditar-se com a vehicle de baixa emissió
 1. Requeriments tècnics per gaudir del Descompte ECO-general 30%:
 • vehicles híbrids i híbrids endollables que siguin Euro 6 o superior
 • vehicles de gas natural, GLP o biogàs que siguin Euro 6 o superior

Aquest descompte (ECO-general) serà d'aplicació als vehicles de les categories tarifàries que a continuació s'indiquen:

Lleugers

 • Turismes de 2 eixos i 4 rodes sense remolc.
 • Turismes de 2 eixos i 4 rodes amb remolc sense roda bessona (doble pneumàtic) a cap eix.
 • Furgons, furgonetes de 2 eixos i 4 rodes.
 • Furgons, furgonetes de 2 eixos i 4 rodes amb remolc sense roda bessona (doble pneumàtic) a cap eix.

Categoria II

 • Turismes de 2 eixos i 4 rodes.
 • Turismes de 2 eixos i 4 rodes amb remolc d'un eix amb o sense roda bessona (doble pneumàtic).
 • Furgons i furgonetes de 2 eixos i 4 rodes.
 • Furgons i furgonetes de 2 eixos i 4 rodes amb remolc d'un eix amb o sense roda bessona (doble pneumàtic).
 1. Requeriments tècnics per gaudir del Descompte ECO-específic del 75%. Aquest descompte serà d'aplicació per a les mateixes categories tarifàries indicades a l’apartat anterior, així com a les motocicletes, amb o sense sidecar, i que compleixin en tot cas qualsevol de les característiques definides a continuació:
 • Vehicles elèctrics purs
 • Vehicles elèctrics d'autonomia estesa
 • Vehicles d'hidrogen
 1. Requeriments addicionals per al gaudiment del descompte ECO – en qualsevol de les dues modalitats, general o específica - s’estableixen les següents limitacions addicionals, d'acord amb la normativa vigent:
 1. En el cas de noves altes de vehicles lleugers o de categoria II a partir de l'1 de gener de 2020, l'acreditació prèvia de la baixa oficial definitiva en circulació d'un vehicle d'una antiguitat superior a deu anys que hagi mantingut en vigor la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) fins a dotze mesos abans de la data del desballestament.

  La data de baixa del vehicle desballestat en cap cas podrà ser més de sis mesos anterior a la data de sol·licitud d’inscripció del vehicle ECO.

  El titular del vehicle susceptible de la bonificació ECO no ha de ser necessàriament el mateix que el del vehicle desballestat.

  El vehicle desballestat haurà de ser de categoria tarifària II o lleuger (turisme, furgó o furgoneta).

 1. Que el preu del vehicle lleuger o de categoria II no sigui superior a 40.000 €, Iva exclòs

Per als vehicles inscrits abans de l’1 de gener de 2020, es considera com a valor de càlcul el preu del vehicle segons model i marca que estableixi la corresponent Ordre del Ministeri d’Hisenda per a l’exercici 2020, d’acord amb l’article 57 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, tot aplicant el percentatge de fins a un any d’ús.

Per a les noves altes de vehicles lleugers o de categoria II, a partir de l’1 de gener de 2020 caldrà acreditar el valor del vehicle prèvia inscripció mitjançant fotocòpia de la factura de compravenda del vehicle adquirit o qualsevol documentació anàloga, podent-se establir com a valor de comprovació el preu del vehicle segons model i marca que estableixi la corresponent Ordre del Ministeri d’Hisenda vigent, d’acord amb l’article 57 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària”, tot aplicant-hi el percentatge de fins un any d'ús.

A efectes de determinació del preu del vehicle no es podran deduir els costos de transport ni els ajuts que s’hagin gaudit en el marc de programes d’incentius per a la mobilitat elèctrica o de baixes emissions, com el Pla Moves o qualsevol altre de naturalesa anàloga.

Recorda que la presentació de documentació fraudulenta suposarà l’exclusió definitiva del registre EcoviaT.

*Més informació sobre els requisits i la documentació


(*)Camps obligatoris (**) Camps obligatoris per empreses (***) Camps obligatoris per gaudir de descomptes