Skip Navigation Links.
Sumari de registre
Requisits per acreditar-se com a vehicle de baixa emissió
Informació bàsica sobre protecció de dades
Comunicació de dades a altres autopistes
Dades personals
Dades de contacte i correspondència
Dades del vehicle
Documentació vehicle
Requisits per acreditar-se com a vehicle de baixa emissió

A partir de l’1 de gener de 2020 els nous criteris aprovats per la Generalitat de Catalunya (Decret 245/2019 de 26 de novembre) per tal de determinar si un vehicle pot acreditar-se com a vehicle de baixa emissió són els següents:

 1. Requeriments tècnics per gaudir del Descompte ECO-General 30%:
 • vehicles híbrids i híbrids endollables que siguin Euro 6 o superior.
 • vehicles híbrids i híbrids endollables que siguin Euro 6 o superior.

Aquest descompte (ECO-general) serà d'aplicació als vehicles de les categories tarifàries que a continuació s'indiquen:

 • Lleugers:
 • Turismes de 2 eixos i 4 rodes sense remolc.
 • Turismes de 2 eixos i 4 rodes amb remolc sense roda bessona (doble pneumàtic) a cap eix.
 • Furgons, furgonetes de 2 eixos i 4 rodes
 • Furgons, furgonetes de 2 eixos i 4 rodes amb remolc sense roda bessona (doble pneumàtic) a cap eix.
 • Categoria II:
 • Turismes de 2 eixos i 4 rodes.
 • Turismes de 2 eixos i 4 rodes amb remolc d'un eix amb o sense roda bessona (doble pneumàtic).
 • Furgons i furgonetes de 2 eixos i 4 rodes
 • Furgons i furgonetes de 2 eixos i 4 rodes amb remolc d'un eix amb o sense roda bessona (doble pneumàtic).

2. Requeriments tècnics per gaudir del Descompte ECO-específic del 75% (100% fins al 31 de desembre de 2019). Aquest descompte serà d'aplicació per a les mateixes categories tarifàries indicades a l’apartat anterior, així com a les motocicletes, amb o sense sidecar, i que compleixin en tot cas qualsevol de les característiques definides a continuació:

 • vehicles elèctrics purs
 • vehicles elèctrics d'autonomia estesa
 • vehicles d'hidrogen

3. Requeriments addicionals per al gaudiment del descompte ECO – en qualsevol de les dues modalitats, general o específica - s’estableixen les següents limitacions addicionals:

 1. l’acreditació prèvia de la baixa oficial definitiva en circulació d'un vehicle d’una antiguitat major a deu anys, per a les noves altes de vehicles lleugers o de categoria II a partir de l’1 de gener de 2020

  A l'efecte de la determinació de l'antiguitat dels vehicles es prendrà com a referència la data de primera matriculació fins a la data de sol·licitud d’inscripció al Portal de tràmits de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. Addicionalment, el vehicle a desballestar haurà d'haver mantingut en vigor la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) fins a l’any del desballestament.

 2. que el preu del vehicle lleuger o de categoria II no sigui superior a 40.000 €, Iva exclòs (48.400 €, Iva inclòs)

  Per als vehicles inscrits abans de l’1 de gener de 2020, es considera com a valor de càlcul el preu del vehicle segons model i marca que estableixi la corresponent Ordre del Ministeri d’Hisenda per a l’exercici 2020, d’acord amb l’article 57 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, tot aplicant el percentatge de fins a un any d’ús.

  Per a les noves altes de vehicles lleugers o de categoria II, a partir de l’1 de gener de 2020 caldrà acreditar el valor del vehicle prèvia inscripció mitjançant fotocòpia de la factura de compravenda del vehicle adquirit o qualsevol documentació anàloga, podent-se establir com a valor de comprovació el preu del vehicle segons model i marca que estableixi la corresponent Ordre del Ministeri d’Hisenda vigent, d’acord amb l’article 57 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària”

Fins al 31 de desembre de 2019 poden gaudir del descompte ECO tots els vehicles actualment inscrits i que compleixin els requisits del Decret 76/2017 de 27 de desembre.

Descompte del 30% ECO – general. Turismes, furgons i furgonetes amb motor:

 • híbrid endollable amb autonomia inferior a 40 km i híbrid no endollable
 • gas natural, GLP o biogàs
 • benzina o bioetanol que siguin Euro 6 o superior

Descompte del 100% ECO – específic. Turismes, furgons, furgonetes i motocicletes amb motor:

 • elèctric pur i elèctric d'autonomia estesa
 • hidrogen
 • endollable amb autonomia elèctrica mínima de 40 km

(*)Camps obligatoris (**) Camps obligatoris per empreses (***) Camps obligatoris per gaudir de descomptes